بگو که می خواهی ... مرا بشنوی

ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ 

ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﺩﺭ ﺁﺭﺷﯿﻮ ﺭﺍﺩﯾﻮ 

ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ

ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ

ﻣﺮﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ 

 

آزاد نوروزی


/ 10 نظر / 68 بازدید
بهنام

ساده و دلنشین .ممنون از انتخابتون

شاپرک

بپاس خوبی هایت هر بار که از ذهنم می گذرى لبخند پر مهر خدا را برایت آرزو می کنم...

شاپرک

همه ذرات جان پیوسته با دوست همه اندیشه ام اندیشه ی اوست نمیبینم به غیر از دوست اینجا خدایا این منم یا اوست اینجا...

شاپرک

انـــــسان ها بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد[گل]

شاپرک

فـــضـیلت انــسان در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افــراط و تــفـریـط اســت

شاپرک

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی جــــبـــران مــی کـــنم.[گل]

فرزاد

بسیار زیبا و عالی[تایید]