سال نو مبارک

بهار

این نمایش تحول و سرسبزی آمد

تا بگوید اگر نمی شود همیشه سبز ماند

می شود دوباره سبز شد.

 روزهای رفته ی سال را ورق میزنم 

چه خاطراتی که زنده نمیشوند

چه روزها که دلم میخواست تا ابد تمام نشوند

وچه روزها که هر ثانیه اش یک سال زمان میبرد

چه فکرها که آرامم کرد و چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود

چه لبخندها که بی اختیار برلبانم نقش بست و چه اشک ها که بی اراده از چشمانم سرازیر شد

چه آدم ها که کنارم بودند و اکنون فقط خاطراتشان در قلب و ذهنم بجا مانده

چه آدم ها که دلم راگرم کردند و چه آدم ها که دلم را شکستند

چه چیزها که فکرش را هم نمیکردم وشد

و چه چیزها که فکرم را پرکرد و نشد

چه آدم ها که شناختم و چه آدم ها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان

وچه ...

و سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر میشود

کاش ارمغان روزهایی که گذشت آرامشی باشد از جنس خدا

/ 1 نظر / 86 بازدید
پویا

چه متن زیبایی چه روزهای رفته ای و چه عمر تلف شده ای